Gras

Het grasland is gezaaid met 95% engelsraaigras en met 5% klaver. In het vroege voorjaar wordt het bemest met digestaat. Wanneer het op de juiste lengte is om te oogsten wordt het gras rond 10 mei voor de eerste maal geoogst.

Na de oogst volgt weer een bemesting tot de gras lengte voldoende is voor de volgende maai beurt. In de percelen waar de koeien in grazen wordt er minder bemest en kunnen hierdoor ook na de eerste oogst naar buiten te weiden.

Bij een normale zomer wordt er gemiddeld vier maal gras geoogst van de percelen waar geen koeien komen. De percelen waar koeien weiden is dit lager.

Bij de oogst wordt het gras door het loonbedrijf met een hakselaar van het veld gehaald en in de silo gereden. Deze graskuil dient als wintervoorraad voor de melkkoeien. Het jongvee krijgt hooi wat in ronde balen is geperst. De keus voor ronde balen is vanwege de voersnelheid die het jongvee heeft en zo op deze manier de kwaliteit gewaarborgd blijft.

 

grasland bemesten