VIA 2016

In het kader van de regeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA) 2016 is een subsidie verleend aan Melkveebedrijf Kelstein V.O.F. en Eco Protecta B.V. voor het ontwikkelen van een mestkorrel voor de biologische tuinbouw. De basis voor de bemesting van biologische gewassen bestaat uit groenbemesters en het inwerken van compost en organische mest. Ter aanvulling wordt o.a. bloedmeel en verenmeel gebruikt voor snelle stikstoflevering. Binnen dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een alternatieve stikstofbron door het drogen van dierlijke mest zodat een gedroogde stikstofrijke mestkorrel resulteert die daarnaast tevens kan voorzien in de levering van overige mineralen. Op deze wijze dient de plantgezondheid beter beheerst te kunnen worden waardoor hogere opbrengsten resulteren. Met de ontwikkeling van een biologische mestkorrel die als stikstofbron fungeert binnen de biologische glastuinbouw wordt sterk tegemoet gekomen aan de doelstelling van het sluiten van (mest)kringlopen door de verwaarding van biologisch digestaat. De verwachting is dat deze oplossing resulteert in een betere beheersing van de plantgezondheid en zodoende kan resulteren in hogere opbrengsten. Dergelijke ontwikkelingen zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling van de biologische landbouw in (Noord-) Nederland.